دانشكده كشاورزی

متراژ: 6400 متر مربع

 

 

خوابگاه الغدير

­متراژ: ۳۰۰۰ متر مربع

دانشكده برق و كامپيوتر

متراژ 1800 مترمربع

نانوايي-فروشگاه

متراژ: 860 مترمربع

خوابگاه 5پسران

متراژ: 1860 مترمربع