پژوهشكده فاوا:

۲۳۳۰ مترمربع

در فضای سبز مقابل ساختمان فاوا ایده شکل گیری طرح بر اساس شکل ساختمان در عکس هوایی بود. پهنه های سبز در نقاطی که بیشترین دید به آنها وجود دارد جانمایی شدند. ردیف درختان توت زینتی برای ایجاد سایه و تامین آسایش کاربران درکنار پیاده روکاشته شد. ابریشم ایرانی ، زیتون تلخ، سدروس،انارگل ، سرونوش ، پیراکانتا، خرزهره وگل فصل به میزان محدود برای ایجاد ترکیب رنگی درمنظردر فصول مختلف سال کشت شدند.

دانشكده مكانيك (بخش غربي)

متراژ: ۴۵۰مترمربع

ورودي خوابگاه ۲

متراژ: مترمربع ۱۱۰۰

بلوار نقلیه

طول ۲۵۳۰ متر و متراژ۱۵۰۰ مترمربع

دانشكده عمران :

متراژ: ۶۸۰ مترمربع

خوابگاه الغدير-تريا

متراژ 250 متر مربع