ساخت استخر با حجم ۱۲۰.۰۰۰ مترمکعب برای جمع آوری آب کانال و سایر آب های جاری در سال ۱۳۹۱ آغاز شد و در سال ۱۳۹۴ از آن بهره برداري گرديد.